• adwokaci
 • adwokaci kościelni
 • detektywi
 • doradcy podatkowi
 • komornicy sądowi
 • mediatorzy
 • notariusze
 • radcy prawni
 • rzecznicy patentowi
 • tłumacze przysięgli
 • Wybierz kategorię
 • prawo amerykańskie
 • prawo angielskie
 • prawo austriackie
 • prawo belgijskie
 • prawo białoruskie
 • prawo bułgarskie
 • prawo chińskie
 • prawo chorwackie
 • prawo czeskie
 • prawo duńskie
 • prawo francuskie
 • prawo hiszpańskie
 • prawo holenderskie
 • prawo irlandzkie
 • prawo litewskie
 • prawo niemieckie
 • prawo norweskie
 • prawo portugalskie
 • prawo rosyjskie
 • prawo rumuńskie
 • prawo szwajcarskie
 • prawo szwedzkie
 • prawo słowackie
 • prawo ukraińskie
 • prawo węgierskie
 • prawo włoskie

Wykorzystaj wszystkie lub tylko wybrane kryteria wyszukiwania powyżej, aby znaleźć specjalistę z danej dziedziny

Regulamin Zawodu Radcy Prawnego

 

Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego

 

Dział I
Postanowienia wstępne

§ 1.
1. Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady wykonywania zawodu radcy prawnego.
2. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio także do radcy prawnego, który wykonuje przejściowo lub stale zawód za granicą, bez uszczerbku dla zasad wykonywania zawodu obowiązujących w miejscu wykonywania zawodu.
3. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do aplikantów radcowskich, a także do prawników zagranicznych.

§ 2.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie o radcach prawnych – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166);
2) Kodeksie – rozumie się to przez Kodeks Etyki Radcy Prawnego stanowiący załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
3) prawniku zagranicznym – rozumie się przez to prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 823);
4) kliencie – rozumie się przez to każdego, na rzecz kogo radca prawny świadczy pomoc prawną;
5) kancelarii – rozumie się przez to każdą organizacyjnoprawną formę wykonywania zawodu radcy prawnego przewidzianą w ustawie o radcach prawnych;
6) kancelarii radcy prawnego – rozumie się przez to formę wykonywania zawodu we własnym imieniu i na własny rachunek przez radcę prawnego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą;
7) spółce – rozumie się przez to spółkę stanowiącą dopuszczalną formę wykonywania zawodu radcy prawnego przewidzianą w ustawie o radcach prawnych;
8) wspólnocie biurowej – rozumie się przez to korzystanie w celu wykonywania zawodu przez radcę prawnego wykonującego zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w kancelarii radcy prawnego ze wspólnego lokalu i urządzeń z innym radcą prawnym lub osobą, z którą radca prawny może wspólnie wykonywać zawód, bez utworzenia spółki”
9) lokalu – rozumie się przez to lokal przeznaczony do stałej obsługi klientów przez kancelarię radcy prawnego, spółkę lub we wspólnocie biurowej;
10) radcy prawnym świadczącym pomoc prawną w ramach spółki – rozumie się przez to radcę prawnego będącego wspólnikiem spółki lub zatrudnionego w spółce na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej;
11) osobie, z którą radca prawny może wspólnie wykonywać zawód – rozumie się przez to osobę, która zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych może być wspólnikiem spółki, w której radca prawny wykonuje zawód;
12) zastępcy radcy prawnego – rozumie się przez to zastępcę radcy prawnego, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o radcach prawnych;
13) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej – rozumie się przez to udzielanie przez radcę prawnego nieodpłatnej pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2016 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz o edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 poz. 945).

 

Dział II
Szczegółowe zasady dotyczące tajemnicy zawodowej i konfliktu interesów

Rozdział 1
Tajemnica zawodowa

§ 3.
Radca prawny obowiązany jest zabezpieczyć informacje objęte tajemnicą zawodową w sposób adekwatny do charakteru, rodzaju i skali swojej działalności, otoczenia oraz rodzaju informacji stanowiących tajemnicę zawodową i ryzyka ich ujawnienia (czynniki ryzyka).

§ 4.
1. Radca prawny powinien zapewnić adekwatne warunki przechowywania dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą zawodową.
2. Dokumenty zawierające informacje objęte tajemnicą zawodową należy przechowywać w sposób chroniący je przed utratą, zniszczeniem, zniekształceniem, zmianą lub zaginięciem. Dokumenty przechowywane w formie elektronicznej powinny być objęte odpowiednią kontrolą dostępu oraz zabezpieczeniem systemu przed zakłóceniem działania, uzyskaniem nieuprawnionego dostępu lub utratą danych. Radca prawny powinien kontrolować dostęp osób współpracujących do takich dokumentów.
3. Sposób postępowania z dokumentami związanymi ze świadczeniem pomocy prawnej po jej zakończeniu powinien być ustalony z klientem, przy czym radca prawny może zachować ich kopie. Okres przechowywania dokumentów nie może być krótszy niż terminy przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych z tytułu odpowiedzialności radcy prawnego za świadczenie pomocy prawnej, przedawnienia karalności i przedawnienia dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 70 ustawy o radcach prawnych, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Do dokumentów będących materiałami archiwalnymi wchodzącymi do narodowego zasobu archiwalnego w rozumieniu przepisów odrębnych stosuje się te przepisy.

§ 5.
Dostęp do informacji stanowiących tajemnicę zawodową powinien być ograniczony do osób świadczących pomoc prawną lub osób współpracujących z radcą prawnym przy jej świadczeniu.
Przed dopuszczeniem osób współpracujących z radcą prawnym do wykonywania czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej radca prawny powinien uzyskać ich zobowiązanie na piśmie, a w szczególnym przypadku w formie dokumentowej, do przestrzegania obowiązku zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem tych czynności, chyba że obowiązek zachowania tajemnicy ciąży na nich z mocy przepisów prawa w zakresie odpowiadającym tajemnicy zawodowej radcy prawnego. Oświadczenie o zobowiązaniu może być złożone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.

 

Rozdział 2
Konflikt interesów

§ 6.
1. Radca prawny wykonujący zawód poza stosunkiem pracy obowiązany jest prowadzić rejestr klientów, na potrzeby badania konfliktu interesów.
2. W przypadku gdy radca prawny wykonuje zawód wspólnie z innymi osobami można prowadzić jeden rejestr klientów. Rejestr klientów jest dostępny dla wszystkich osób wspólnie wykonujących zawód.

§ 7.
1. Jeżeli radca prawny zamierza zarządzać konfliktem interesów poprzez stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 26a ust. 2 Kodeksu, obowiązany jest opracować w formie pisemnej i przyjąć politykę barier informacyjnych uwzględniającą co najmniej następujące zasady i dostosowującą je do charakteru i warunków świadczonej pomocy prawnej:
1) sprawdzenie, czy radca prawny przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej na rzecz klienta objętego konfliktem interesów nie miał dostępu do informacji objętych tajemnicą zawodową lub dających temu klientowi nieuzasadnioną przewagę w stosunku do innego podmiotu pozostającego w konflikcie interesów;
2) zapewnienie, że radca prawny podczas świadczenia pomocy prawnej na rzecz klienta objętego konfliktem interesów nie ma dostępu, do informacji, o których mowa w pkt 1;
3) zapewnienie, że radca prawny podczas świadczenia pomocy prawnej na rzecz klienta objętego konfliktem interesów nie kontaktuje się w tych sprawach z osobami zatrudnionymi w kancelarii lub z nią współpracującymi, które zapoznały się lub mają dostęp do informacji, o których mowa w pkt 1;
4) zapewnienie, że radca prawny podczas świadczenia pomocy prawnej na rzecz klienta objętego konfliktem interesów nie korzysta z pomocy oraz nie współpracuje z osobami, które zapoznały się lub mają dostęp do informacji, o których mowa w pkt 1.
2. Zasady, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane w szczególności poprzez:
1) uniemożliwienie radcy prawnemu dostępu do dokumentów zawierających informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2) ograniczenie radcy prawnemu dostępu do systemów informatycznych kancelarii w zakresie umożliwiającym zapoznanie się z informacjami, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
3) świadczenie przez radcę prawnego pomocy prawnej wyłącznie w odrębnym lokalu niż główny lokal kancelarii;
4) objęcie działaniami, których mowa w pkt 1–3, osób, z których pomocy radca prawny korzysta lub z którymi współpracuje, w szczególności personelu biurowego.

§ 8.
W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Kodeksu, wyraźne oddzielenie dopuszczalnej działalności radcy prawnego niebędącej świadczeniem pomocy prawnej lub niepozostającej z nią w bezpośrednim związku, w szczególności zawodowej lub gospodarczej, o którym mowa w art. 25 ust. 3 Kodeksu, polega na:
1) wyodrębnieniu struktury organizacyjnej takiej działalności od struktury organizacyjnej przeznaczonej do świadczenia pomocy prawnej oraz
2) wyodrębnieniu funkcjonalnym polegającym na rozdzieleniu wszelkich środków, w tym finansowych, służących do prowadzenia innej działalności od środków służących świadczeniu pomocy prawnej oraz
3) wyodrębnieniu rachunkowym zapewniającym ewidencję zdarzeń umożliwiającą rozdzielenie środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie innej działalności od środków finansowych związanych ze świadczeniem pomocy prawnej oraz
4) wyodrębnieniu informacyjnym zapewniającym czytelną identyfikację, w ramach której działalności radca prawny w danych okolicznościach występuje.

 

Dział III
Szczegółowe zasady dotyczące form wykonywania zawodu i współpracy zawodowej

Rozdział 1
Stosunek pracy i umowa cywilnoprawna

§ 9.
1. Radcy prawnemu nie wolno zawrzeć umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, która ogranicza jego niezależność, narusza lub zagraża naruszeniem tajemnicy zawodowej, powoduje powstanie konfliktu interesów lub uchybia godności zawodu.
2. W przypadku gdy warunki wykonywania zawodu w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej nie odpowiadają przepisom prawa, postanowieniom Kodeksu lub Regulaminu lub utrudniają wykonywanie czynności i obowiązków zawodowych radca prawny obowiązany jest do poinformowania o tym podmiotu go zatrudniającego.

§ 10.
1. Radca prawny koordynujący pomoc prawną nie może naruszać samodzielności radców prawnych w świadczeniu pomocy prawnej.
2. Radca prawny koordynujący pomoc prawną powinien w szczególności:
1) uzgodnić ze współpracującymi radcami prawnymi system rozdzielania spraw i dbać o zgodne z ustaleniami rozdzielanie zadań zawodowych;
2) dbać o prawidłowy rozkład czasu pracy radców prawnych, uwzględniający potrzeby jednostki organizacyjnej oraz postanowienia ustawy o radcach prawnych;
3) dbać o ustalenie planu urlopów uwzględniającego potrzeby radców prawnych i jednostki organizacyjnej.

 

Rozdział 2
Kancelaria radcy prawnego i spółka

§ 11.
Spółka i radca prawny świadczący pomoc prawną w ramach spółki powinni uzgodnić zasady świadczenia pomocy prawnej.

§ 12.
W spółkach, w których funkcjonują praktyki specjalizujące się w określonych dziedzinach prawa, radca prawny, któremu powierzono kierowanie określoną praktyką, może:
1) ustalać wewnętrzne zasady świadczenia pomocy prawnej w ramach tej praktyki;
2) zobowiązać osoby należące do danej praktyki do wcześniejszej konsultacji z nim czynności zawodowych, z zastrzeżeniem art. 41 Kodeksu.

 

Dział IV
Szczegółowe zasady dotyczące lokalu

§ 13.
Lokal powinien zapewniać warunki prawidłowego wykonywania zawodu, w szczególności zapewniać przestrzeganie obowiązku zachowania i zabezpieczenia tajemnicy zawodowej oraz odpowiadać wymogom godności zawodu i postanowieniom Regulaminu.

§ 14.
1. Oznaczenie lokalu powinno zawierać firmę lub nazwę kancelarii radcy prawnego lub spółki wraz z określeniem formy wykonywania zawodu, oraz wskazanie zawodu lub zawodów wykonywanych w kancelarii radcy prawnego lub spółce. Dopuszczalne jest również umieszczanie w oznaczeniu lokalu imion i nazwisk radców prawnych, posiadanych przez nich stopni naukowych, tytułu naukowego lub zawodowego, logo lub innych oznaczeń indywidualizujących lub wyróżniających kancelarię radcy prawnego lub spółkę, a także stosowanie oznaczeń w języku obcym.
2. Radcowie prawni współpracujący przy świadczeniu pomocy prawnej w konkretnych sprawach bez tworzenia spółki lub będący uczestnikami wspólnoty biurowej nie mogą wprowadzać w błąd co do wykonywania przez nich zawodu, w szczególności przy oznaczeniu form jego wykonywania, oznaczaniu lokalu wspólnoty biurowej, informowaniu o wykonywaniu zawodu lub pozyskiwaniu klientów i wykonywaniu czynności zawodowych.

 

Dział V
Szczegółowe zasady dotyczące informowania o wykonywaniu zawodu i uczestniczenia w rankingach działalności zawodowej

Rozdział 1
Informowanie o wykonywaniu zawodu

§ 15.
Informowanie o wykonywaniu zawodu może zawierać w szczególności następujące informacje:
1) imię i nazwisko (wraz ze zdjęciem), życiorys zawodowy, posiadane tytuły zawodowe (w tym również uprawniające do wykonywania innego zawodu zaufania publicznego), stopnie naukowe i tytuł naukowy, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności zawodowe wynikające z dotychczasowej praktyki zawodowej, pełnionych funkcji i zajmowanych stanowisk, możliwość świadczenia pomocy prawnej w językach obcych, preferowane zakresy praktyki zawodowej, datę rozpoczęcia działalności kancelarii lub spółki, wykaz publikacji związanych z zawodem oraz przyznane tytuły lub nagrody związane z wykonywaniem zawodu;
2) logotyp Krajowej Izby Radców Prawnych, wskazanie prawnej formy wykonywania zawodu wraz z oznaczeniem indywidualizującym siedzibę i adres kancelarii, formę kontaktów z klientem (w tym komunikacji elektronicznej), zasady świadczenia pomocy prawnej, zasady kształtowania wynagrodzenia (w tym jego formy lub wysokość), nazwiska wspólników i zawody wykonywane przez nich w kancelarii, wskazanie osób lub spółek, z którymi radca prawny stale współpracuje, w tym również wykonujące usługi związane ze świadczeniem pomocy prawnej, wysokość sumy posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych;
3) o wykonywaniu przez radcę prawnego innych czynności pozostających w bezpośrednim związku ze świadczeniem pomocy prawnej lub jej podporządkowanych jako świadczeniu głównemu;
4) przydatne w tworzeniu, utrzymaniu, poszerzaniu zaufania i dobrej relacji z klientem, a także pozytywnego wizerunku radcy prawnego, obejmujące w szczególności informowanie o misji, strategii i profilu działania kancelarii, zasadach współpracy z klientem, zasadach i trybie składania skarg lub reklamacji, udogodnieniach dla klienta;
5) o uczestniczeniu w rankingach działalności zawodowej i zajętych miejscach – jeżeli są one prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
6) odnoszące się do wyników finansowych kancelarii – jeżeli przedstawiają one rzetelnie i jasno obraz sytuacji finansowej kancelarii i zostały obliczone na podstawie prawidłowo prowadzonej dokumentacji finansowej kancelarii.

§ 16.
Informując o wykonywaniu zawodu radca prawny obowiązany jest:
1) oznaczyć w sposób czytelny, jednoznaczny i zrozumiały, że stanowi to komunikację, o której mowa w art. 31 ust. 2 Kodeksu, w tym wyraźnie i zrozumiale wskazać jaką formę promocji stanowi,
2) zapewnić łatwą rozpoznawalność i odróżnialność informowania od treści niemających takiego charakteru.

 

Rozdział 2
Rankingi działalności zawodowej

§ 17.
Radca prawny lub kancelaria mogą uczestniczyć w rankingu działalności zawodowej, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) warunki uczestnictwa w rankingu nie mogą stać w sprzeczności z zasadami wykonywania zawodu lub postanowieniami Kodeksu.
2) organizator rankingu publicznie ogłosił o:
a) tworzeniu rankingu,
b) warunkach uczestnictwa,
c) kryteriach klasyfikacji uczestników;
3) prawo uczestniczenia w rankingu ma każdy podmiot spełniający ogłoszone warunki;
4) definicje zawarte w warunkach uczestnictwa w rankingu oraz kryteria klasyfikacji są sformułowane jednoznacznie i nie wprowadzają w błąd ani jego uczestników ani osób zapoznających się z jego wynikami;
5) organizator rankingu musi mieć prawo niezależnej weryfikacji danych zgłoszonych przez uczestników z zachowaniem zasad poufności.

§ 18.
1. Poza warunkami, o których mowa w § 17, ranking działalności zawodowej powinien odpowiadać następującym kryteriom:
1) ranking tworzony w oparciu o liczbę prawników może uwzględniać wyłącznie prawników świadczących pomoc prawną w kancelarii, w tym radców prawnych i adwokatów, prawników zagranicznych, prawników wykonujących zawody, z którymi prawnicy z kancelarii mogą wspólnie wykonywać zawód, prawników stale współpracujących z kancelarią w Rzeczypospolitej Polskiej oraz magistrów prawa, z wyłączeniem prawników współpracujących okazjonalnie lub osiągających większość przychodów ze świadczenia pomocy prawnej poza kancelarią;
2) ranking tworzony w oparciu o posiadane uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej powinien wyróżnić wszystkie grupy prawników uprawnionych do świadczenia usług prawniczych, tj. adwokatów, radców prawnych, aplikantów, magistrów prawa niebędących członkami samorządu zawodowego, prawników zagranicznych, prawników wykonujących inne zawody, z którymi prawnicy mogą wspólnie wykonywać zawód, wraz ze wskazaniem ich tytułu zawodowego;
3) ranking tworzony w oparciu o przychody, zyski lub wyniki finansowe powinien zawierać ustalone i ogłoszone przez organizatora szczegółowe i jednolite kryteria zapewniające porównywalność takich informacji;
4) ranking tworzony w oparciu o dopuszczalne informacje o klientach powinien zawierać ustalone i ogłoszone przez organizatora kryteria, które pozwalają wyeliminować tzw. jednorazowych i okazjonalnych klientów, a udział w rankingu następuje za uprzednią zgodą klienta, o której mowa w art. 5 pkt 9 Kodeksu.
2. Do rankingów niewymienionych w ust. 1 wskazane w nim kryteria stosuje się odpowiednio.

 

Dział VI
Szczegółowe zasady dotyczące postępowania wobec klienta

Rozdział 1
Umowa z klientem

§ 19.
1. Umowa o świadczenie pomocy prawnej zawarta z klientem powinna w szczególności określać zakres pomocy prawnej, wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalenia oraz zasady ponoszenia opłat i wydatków, a także zasady komunikacji z klientem.
2. Celem lub skutkiem umowy o świadczenie pomocy prawnej nie może być:
1) wyłączenie swobody klienta w wyborze radcy prawnego lub osoby świadczącej na rzecz klienta inne usługi;
2) ograniczenie przez podmioty trzecie swobody klienta w podejmowaniu decyzji, w szczególności w stosunkach między radcą prawnym a klientem;
3) ograniczenie niezależności radcy prawnego, naruszenie tajemnicy zawodowej, wystąpienie konfliktu interesów lub uchybienie godności zawodu;
4) naruszenie uczciwości lub rzetelności zawodowej.
3. Radca prawny może zawrzeć z klientem umowę o świadczenie pomocy prawnej bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem w innej formie niż pieniężna, o ile nie narusza to przepisów prawa, postanowień Kodeksu lub Regulaminu. Jednakże radcy prawnemu nie wolno żądać od klienta jako wynagrodzenia wyrażenia zgody, o której mowa w art. 32 ust. 2 Kodeksu.
4. Postanowienia ust. 1 nie naruszają przepisów regulujących powierzenie świadczenia pomocy prawnej na podstawie przepisów prawa, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub w ramach stosunku pracy lub służbowego, a także wyznaczenie zastępcy radcy prawnego oraz postanowień Regulaminu dotyczących stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.

 

Rozdział 2
Aktywa majątkowe klienta

§ 20.
Radca prawny, który w związku ze świadczeniem pomocy prawnej wszedł w posiadanie aktywów majątkowych klienta, zobowiązany jest do dysponowania nimi zgodnie z ustaleniami poczynionymi z klientem.

§ 21.
1. Radca prawny na żądanie klienta powinien poinformować go o miejscu zdeponowania i sposobie zabezpieczenia aktywów majątkowych klienta.
2. Radca prawny może posiadać jeden rachunek wyodrębniony dla środków finansowych wszystkich klientów, chyba że z umowy z klientem wynika co innego.
3. Wszelki obrót aktywami majątkowymi klienta, w tym dokonywany między radcą prawnym a klientem, musi być ewidencjonowany i udokumentowany.

§ 22.
1. Radca prawny może w związku ze świadczeniem pomocy prawnej przechowywać aktywa majątkowe klienta jeżeli posiada odpowiednie warunki i zabezpieczenia do ich przechowywania.
2. Radca prawny jest zobowiązany na żądanie klienta wydać przechowywane aktywa majątkowe klienta niezwłocznie albo w terminie zaakceptowanym przez klienta.

 

Dział VII
Szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia spraw z urzędu i udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

§ 23.
Po wyznaczeniu do prowadzenia sprawy z urzędu radca prawny powinien niezwłocznie:
1) zapoznać się z aktami sprawy, w szczególności w celu sprawdzenia, czy w sprawie nie biegną terminy do podjęcia czynności procesowych, a także rozstrzygnięcia, czy nie zachodzą okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku prowadzenia sprawy;
2) zawiadomić o ustanowieniu osobę, dla której został ustanowiony pełnomocnikiem lub obrońcą z urzędu, wskazując dane kontaktowe.

§ 24.
1. Radca prawny, w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających zwolnienie z obowiązku świadczenia pomocy prawnej z urzędu, powinien niezwłocznie wystąpić o zwolnienie do właściwego organu, zawiadamiając jednocześnie o tym wystąpieniu osobę, dla której został ustanowiony, wskazując w tym zawiadomieniu, że do czasu zwolnienia, będzie podejmował w sprawie czynności niecierpiące zwłoki.
2. Radca prawny wnoszący o zwolnienie go z obowiązku świadczenia pomocy prawnej z urzędu ma obowiązek podjąć czynności procesowe niecierpiące zwłoki, a w razie takiego zwolnienia – przekazać innemu wyznaczonemu radcy prawnemu dokumenty i informacje związane ze sprawą.

§ 25.
W przypadku gdy osoba, dla której radca prawny został ustanowiony pełnomocnikiem lub obrońcą z urzędu, wypowiada radcy prawnemu pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy lub upoważnienie do obrony, radca prawny obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sąd i organ wyznaczający.

§ 26.
W przypadku sprzeczności postanowień umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej z przepisami ustawy o radcach prawnych, postanowieniami Kodeksu lub Regulaminu lub innymi przepisami samorządu radców prawnych radca prawny obowiązany jest do postępowania zgodnie z tymi przepisami oraz postanowieniami.

 

Dział VIII
Szczegółowe zasady dotyczące wykonywania obowiązków zastępcy radcy prawnego

§ 27.
1. Zastępca radcy prawnego po wyznaczeniu podejmuje czynności zmierzające do tymczasowego zabezpieczenia spraw klientów zastępowanego radcy prawnego, w szczególności:
1) ustala stan spraw, w tym gromadzi, przegląda, zabezpiecza i wydaje klientom dokumenty prowadzonych spraw;
2) dokonuje niezbędnych zawiadomień o wyznaczeniu zastępcy radcy prawnego i przyczynie jego wyznaczenia oraz o utracie możliwości wykonywania czynności zawodowych przez zastępowanego radcę prawnego;
3) składa niezbędne wnioski o uwzględnienie tej okoliczności w prowadzonych postępowaniach.
2. Jakiekolwiek inne czynności zastępcy radcy prawnego w imieniu osoby reprezentowanej mogą być podjęte tylko za jej zgodą oraz po zawarciu z nią umowy o świadczenie pomocy prawnej.
W przeciwnym razie zastępca radcy prawnego wypowiada pełnomocnictwo do dalszego prowadzenia sprawy udzielone na podstawie decyzji o jego wyznaczeniu.
3. Jeżeli w danej sprawie zachodzi konieczność dokonania czynności zastępstwa procesowego niecierpiących zwłoki w przypadkach określonych w przepisach prawa (w tym przypadek obowiązkowego zastępstwa procesowego), a zaniechanie ich dokonania groziłoby osobie reprezentowanej niepowetowaną szkodą, zastępca radcy prawnego podejmuje te czynności. Nie dotyczy to jednak spraw, o których zastępca radcy prawnego nie miał wiedzy lub w których osoba reprezentowana nie odpowiada na próby kontaktu z jego strony, lub osoba reprezentowana nie wyraziła na to zgody, lub nie zawarła z zastępcą radcy prawnego umowy o świadczenie pomocy prawnej. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zastępca radcy prawnego może wypowiedzieć pełnomocnictwo do dalszego prowadzenia sprawy udzielone na podstawie decyzji o jego wyznaczeniu.
4. Radca prawny, dla którego dziekan okręgowej izby radców prawnych wyznaczył z urzędu zastępcę jest obowiązany do przekazania zastępcy informacji na temat prowadzonych na rzecz osoby zastępowanej spraw oraz do współpracy z zastępcą na zasadach określonych w Kodeksie dla przystępowania lub przejmowania sprawy przez innego radcę prawnego, chyba że wyznaczenie nastąpiło z przyczyn, które to uniemożliwiają.

 

Copyright © 2009-2024 Mecenasi.pl - Znajdź prawnika i umów wizytę

Katalogi SEO: Katalogi SEO

Realizacja: Edios.pl