• adwokaci
 • adwokaci kościelni
 • detektywi
 • doradcy podatkowi
 • komornicy sądowi
 • mediatorzy
 • notariusze
 • radcy prawni
 • rzecznicy patentowi
 • tłumacze przysięgli
 • Wybierz kategorię
 • prawo amerykańskie
 • prawo angielskie
 • prawo austriackie
 • prawo belgijskie
 • prawo białoruskie
 • prawo bułgarskie
 • prawo chińskie
 • prawo chorwackie
 • prawo czeskie
 • prawo duńskie
 • prawo francuskie
 • prawo hiszpańskie
 • prawo holenderskie
 • prawo irlandzkie
 • prawo litewskie
 • prawo niemieckie
 • prawo norweskie
 • prawo portugalskie
 • prawo rosyjskie
 • prawo rumuńskie
 • prawo szwajcarskie
 • prawo szwedzkie
 • prawo słowackie
 • prawo ukraińskie
 • prawo węgierskie
 • prawo włoskie

Wykorzystaj wszystkie lub tylko wybrane kryteria wyszukiwania powyżej, aby znaleźć specjalistę z danej dziedziny

Istotne pojęcia, zwroty, skróty

 

Zestawienie istotnych pojęć, zwrotów, skrótów i definicji ważnych w branży prawnej:

 

Account manager - osoba odpowiedzialna za komunikację z klientem, informuje na bieżąco klienta o realizacji usługi, dba o to by zespół miał najnowsze informacje o sytuacji klienta

B2B - Business-to-Business) - relacja (np. umowa) między dwoma firmami, współpraca na równych zasadach

B2C - Business to Consumer - relacja między firmą a konsument (klient bezpośredni firmy)

Blockchain - technologia, rejestr zdecentralizowanych danych, bezpiecznie współużytkowanych przez grupę współuczestników dla których te dane są przeznaczone (np. dane w chmurze z wielu źródeł, podzielone na współużytkowane bloki oddzielone identyfikatorami (kryptograficznie).

Bullying - proceder, w którym jedna osoba lub grupa osób używa przemocy, agresji, nękania, znęcania się nad innymi lub innych działań szkodliwych, aby zaszkodzić innej osobie, zarówno psychicznie, jak i emocjonalnie.

Catfishing - proceder polegający na podszywaniu się pod inną osobę, najczęściej poprzez utworzenie fałszywego profilu w mediach społecznościowych lub na portalach randkowych.

Covid Ready lub Covid Stand - miejsce handlowe lub usługowe zorganizowane zgodnie z reżimem sanitarnym, wyposażone w asortyment ochronny

Cultural Fit - proces oceny zgodności wartości, norm i postaw kandydata na pracownika w zestawieniu z kulturą organizacyjną firmy, wypracowaną dotychczas atmosferą pracy, filozofią i sposobem działania

C2C - Customer to Customer - relacja między dwoma osobami prywatnymi, współpraca na równych zasadach

CAC - Customer Acquisition Cost - parametr istotny w każdej firmie - określa koszt pozyskania jednostkowego klienta

CEO - Chief Executive Officer - najwyższa osoba w firmie (zazwyczaj prezes, właściciel firmy), która podejmuje kluczowe decyzje

CRM – Customer Relationship Management - system przetwarzania danych o klientach

CSR - Corporate Social Responsibility - społeczna odpowiedzialność biznesu wobec otoczenia

Dress Code - odpowiednio dopasowany ubiór do danego miejsca i sytuacji

ESG - Environmental, Social and Governance - wspiera CSR poprzez podawanie konkretnych wskaźników, porównań, ocen

ERP – Enterprise Resource Planning - planowanie zasobów przedsiębiorstwa, system wspomagania zarządzania firmą i optymalizowania jej zasobów i procesów

Facylitator - zawód niezbędny w niektórych branżach i obszarach, osoba taka bierze udział w procesie ułatwiania pracy w grupie, udział w spotkaniach, warsztatach lub innych formach grupowej pracy. Wspiera w osiąganiu celów lub porozumienia.

Fraudy - oszukańcze operacje finansowe

Gaslighting - odmiana przemocy psychicznej i manipulacji, ma na celu zmianę sposobu postrzegania rzeczywistości u ofiary i uzyskanie nad nią kontroli, sprawianie by ofiara wierzyła w nieprawdziwe rzeczy lub całkowicie nieprawdziwy stan faktyczny

Jurysprudencja - nauka o prawie, prawoznawstwo.

KPI – Key Performance Indicators - kluczowe wskaźniki efektywności, miernik wyników działań, czynnik decydujący dla kolejnych działań, narzędzie do bieżącej kontroli działań, weryfikacji efektów, celów, założeń.

Konwersja - w marketingu oznacza weryfikację czy orzekiwane działanie zostało wykonane przez odbiorcę (klienta lub potencjalnego klienta) np. wypełnienie formularza na stronie internetowej

LawTech lub LegalTech - to w szerokim znaczeniu innowacje technologiczne i narzędzia, które mogą zmienić diametralnie sposób świadczenia usług prawnych, wspierające relacje prawnik-klient, stymulujące rozwój nowych modeli obsługi prawnej, pracy prawników i funkcjonowania kancelarii prawnych, nowych aplikacji i produktów, automatyzacji procesów oraz poszczególnych usług prawnych. Obecnie są to m. in. oprogramowanie do zarządzania kancelarią prawną, zarządzania czasem pracy i wynagrodzeniem prawników, systemy informacji prawnej, systemy ułatwiające i upraszczające generowanie umów i pism, oprogramowanie wspierające przeprowadzanie restrukturyzacji i windykacji. W najbliższej przyszłości będą to narzędzia coraz bardziej samodzielne i zautomatyzowane oraz bardziej inteligentne i wyczulone na potrzeby klientów. Rynek usług prawnych obecnie wchodzi w fazę dynamicznego rozwoju nowych technologii wspierających pracę prawników. Pandemia Covid-19 wymusiła szybsze zmiany w tym zakresie. Proces ten pociągnął za sobą wymuszenie zmian także w sądach i innych instytucjach oraz urzędach. Wcześniejsze obawy, głównie o bezpieczeństwo, na skutek wymuszonej sytuacji w każdej wręcz sferze usług, szybko zniknęły. Świadczenie usług prawnych w oparciu o stary model świadczenia pomocy prawnej nie jest i nie będzie już efektywny, ani wydajny.

Legal engineer - prawnik wspierający inżynierię i projektowanie rozwiązań i systemów technologicznych, wykorzystując znajomość technologii i doświadczenie oraz wiedzę prawniczą

Legal PMO - (prawne biuro zarządzania projektami) kierujące operacjami, procesami i projektami prawniczymi w alternatywnych modelach świadczenia usług prawnych.

Link building - pojęcie z branży IT, proces budowania linków do własnej strony internetowej, wzmacniający pozycję i zaufanie do strony a tym samym zwiększający jej oglądalność/klikalność.

Pharming – rodzaj phisingu, polega na utworzeniu fałszywej strony internetowej i przekierowaniu tam użytkowników, a następnie pozyskaniu danych i haseł logowania użytkowników. Dane te są następnie wykorzystane do działalności przestępczej.

Phishing – przestępstwo polegające na podszywaniu się pod osobę lub instytucję w celu nieuprawnionego i podstępnego uzyskania oraz wykorzystania informacji o charakterze poufnym. Użytkownik nieświadomie podaje prawidłowe dane umożliwiające logowanie się do systemu bądź instytucji, które w sposób nieuprawniony są przechwytywane i wykorzystywane przez oszustów.

Prompter - czyli specjalista w zakresie przygotowywania komend dla algorytmów do generowania treści w sposób możliwie skuteczny

Reskilling - obecnie popularny proces przekwalifikowywania pracowników w celu dostosowania ich umiejętności i wiedzy do nowych wymagań rynku pracy lub potrzeb firmy.

ROAS i ROI - wskaźniki zwrotu z inwestycji

Sexting - praktyka polegająca na wysyłaniu lub udostępnianiu intymnych zdjęć, filmów lub wiadomości tekstowych za pomocą telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych. Powszechny wśród nastolatków. Służy innym bezprawnym działaniom.

SKD - w tłum. sankcja kredytu darmowego - środek ochrony kredytobiorcy przed nieuczciwymi działaniami podmiotów udzielających kredytów i pożyczek, przewidziany w ustawie o kredycie konsumenckim. Nie skutkuje unieważnieniem umowy ale jest podstawą do domagania się zwrotu kredytu i odsetek oraz kosztów kredytu.

Skimming – przestępstwo polegające na skopiowaniu informacji zakodowanych na urządzeniach elektronicznych tj. klucze, karty płatnicze lub inne chipy, celem wykorzystanie kopii bez wiedzy właściciela

Squeeze out - proceder polegający na przymusowym wykupie akcji przez akcjonariuszy większościowych od akcjonariuszy drobnych.

Trolling - proceder polegający na celowym i złośliwym drażnieniu, prowokowaniu i obrażaniu innych osób w sieci Internet, w celu wywołania reakcji emocjonalnych lub konfliktu online.

Up-selling – strategia polegająca na przekonaniu klienta do zakupu droższych produktów lub usług, w wyższym standardzie i jakości

Upskilling - proces rozwijania i doskonalenia umiejętności i kwalifikacji pracowników w celu zwiększenia ich efektywności w obecnych zadaniach lub pozyskania nowych umiejętności związanych z ich obecną rolą zawodową.

Wellbeing - proces dbania o dobrostan pracowników na różnych płaszczyznach (głównie: fizycznej, emocjonalnej i społecznej) i promowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Wskaźnik konwersji, współczynnik konwersji - proporcja, ilość konwersji w stosunku do ilości użytkowników (potencjalnych klientów)

Wytyczne EBA - wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (European Banking Authority) w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem

ZMOT - Zero Moment of Truth – tzw. Zerowy Moment Prawdy – natychmiastowa decyzja o zakupie lub skorzystaniu z usługi, pod wpływem bodźca, sugestii, opinii

 

Copyright © 2009-2024 Mecenasi.pl - Znajdź prawnika i umów wizytę

Katalogi SEO: Katalogi SEO

Realizacja: Edios.pl