• adwokaci
 • adwokaci kościelni
 • detektywi
 • doradcy podatkowi
 • komornicy sądowi
 • mediatorzy
 • notariusze
 • radcy prawni
 • rzecznicy patentowi
 • tłumacze przysięgli
 • Wybierz kategorię
 • prawo amerykańskie
 • prawo angielskie
 • prawo austriackie
 • prawo belgijskie
 • prawo białoruskie
 • prawo bułgarskie
 • prawo chińskie
 • prawo chorwackie
 • prawo czeskie
 • prawo duńskie
 • prawo francuskie
 • prawo hiszpańskie
 • prawo holenderskie
 • prawo irlandzkie
 • prawo litewskie
 • prawo niemieckie
 • prawo norweskie
 • prawo portugalskie
 • prawo rosyjskie
 • prawo rumuńskie
 • prawo szwajcarskie
 • prawo szwedzkie
 • prawo słowackie
 • prawo ukraińskie
 • prawo węgierskie
 • prawo włoskie

Wykorzystaj wszystkie lub tylko wybrane kryteria wyszukiwania powyżej, aby znaleźć specjalistę z danej dziedziny

Regulamin

 

Regulamin portalu www.mecenasi.pl

§1
Wstęp

Niniejszy regulamin stanowi zasady i ustala sposób korzystania z portalu mecenasi.pl.
Portal służy informacją o usługach prawnych i podmiotach je świadczących oraz specjalistach z innych dziedzin, których usługi mogą mieć związek z usługami prawnymi, zawiera informacje o dostępie do innych baz danych, zbiorów orzeczeń, linki do portali krajowych i zagranicznych.
Ideą portalu jest ułatwienie dostępu do usług prawnych określonej specjalności, informowanie obywateli o działalności prawników i ich kancelarii, ze szczególną troską także o mniejsze kancelarie prawne z niewielkimi dochodami, które nie są brane pod uwagę w różnego rodzaju rankingach ogólnopolskich. Ponadto celem jest rozpowszechnianie wiedzy prawnej w społeczeństwie i krzewienie kultury prawnej obywateli.

§2
Użyte definicje

mecenasi.pl - portal o charakterze informacyjnym, dostępny pod adresem https://www.mecenasi.pl, prowadzony przez firmę Kancelaria Adwokacka Nasz Prawnik z siedzibą w Toruniu przy ul. Panny Marii 3/5 (kod pocztowy 87-100), działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Torunia, NIP 956-131-14-46, zwaną w dalszej części regulaminu – właścicielem portalu.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://www.mecenasi.pl/regulamin,t1.html

Baza Danych - oznacza zbiór treści i danych dotyczących przedsiębiorców i instytucji oraz ich lokalizacji i/lub ich produktów, zgromadzonych według określonej systematyki i metody, dostępnych indywidualnie, również za pomocą środków elektronicznych, zawierający aktualne dane podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, sądów, trybunałów, urzędów, stowarzyszeń, fundacji i innych instytucji, do którego prawa wyłączne przysługują właścicielowi portalu.

Portal - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna działająca w ogólnodostępnej sieci Internet, stworzona przez właściciela portalu, umożliwiająca użytkownikom korzystanie z mechanizmów wyszukiwania, komunikowania się oraz innych usług, dostępna pod adresem internetowym https://www.mecenasi.pl oraz pod jego subdomenami, ponadto prezentująca w przystępnej formie szereg wartościowych i praktycznych informacji o numerach kont bankowych do uiszczenia opłat skarbowych, odnośniki do innych baz danych i rejestrów, sądów i instytucji, rejestru prawników polskojęzycznych świadczących usługi za granicą,  cennika obrazującego średnie rynkowe ceny usług prawnych, materiałów zawierających życiorysy sławnych prawników polskich, obszernej bazy poradników i broszur związanych z tematyką prawną, ogłoszeń ofert pracy dla prawników, aplikantów, stażystów, praktykantów.

Wyszukiwarka – narzędzie do wyświetlania według wybranych przez użytkownika kryteriów danych teleadresowych i innych o podmiotach gospodarczych lub instytucjach.

Usługi – usługi informacyjne w formie prezentacji w sieci Internet danych o działalności oraz danych kontaktowych podmiotów gospodarczych, a także polegające na promocji podmiotu gospodarczego.

Podmiot gospodarczy:
a) osoba fizyczna wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym kraju na obszarze Unii Europejskiej działalność gospodarczą, będąca członkiem odpowiedniego do wykonywanego zawodu, samorządu zawodowego tj. adwokat, radca prawny, notariusz, doradca podatkowy, rzecznik patentowy, komornik, lub wpisana do odpowiedniego rejestru;
b) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym kraju na obszarze Unii Europejskiej działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem któregoś z zawodów wymienionych w pkt. a) lub zawodów wymienionych w pkt. c);
c) osoba fizyczna wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą, wykonująca zawód: adwokata kościelnego, mediatora, tłumacza przysięgłego, detektywa;
- która korzystając z usług dostępnych na portalu, umieszcza na portalu i za jego pomocą w sieci Internet informacje o swojej działalności.

Instytucja:
a) instytucje państwowe powołane do realizacji kompetencji w zakresie szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, takie jak: trybunały, sądy powszechne, sądy wojskowe, prokuratury, areszty śledcze, zakłady karne; b) organy administracji państwowej z aparatem pomocniczym (np. ministerstwa); c) organy administracji samorządowej; d) organy samorządów zawodowych, takie jak: Okręgowe Rady Adwokackie, Okręgowe Izby Radców Prawnych, Regionalne Izby Notarialne; e) instytucje Kościoła Katolickiego, realizujące wymiar sprawiedliwości, takie jak trybunały metropolitarne, sądy kościelne i biskupie; f) inne podmioty gospodarcze o statusie stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, przedsiębiorstw prywatnych, których dane będą zamieszczone w portalu, o ile ich działalność wiąże się z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości;
- której dane kontaktowe, bądź inne informacje o prowadzonej działalności są umieszczane na portalu i za jego pomocą w sieci Internet.

Wpis bezpłatny - nieodpłatna forma prezentacji podmiotu gospodarczego lub instytucji poprzez wpis do bazy danych i wyświetlanie w wyszukiwarce informacji o działalności i danych kontaktowych. Różnice między opcją bezpłatnej prezentacji a opcjami odpłatnego promowania zostały zobrazowane w zakładce "Reklama".

Wpis płatny - odpłatna forma promowania podmiotu gospodarczego lub instytucji poprzez wpis do bazy danych i wyświetlanie w wyszukiwarce szerszych niż podstawowe informacji o działalności, dodawanie linków do stron internetowych należących do podmiotu gospodarczego, wyświetlanie bannera reklamowego, prezentowanie danych zamieszczonych na portalu na innych portalach należących do Właściciela portalu, prezentowanie informacji o podmiocie gospodarczym lub instytucji na portalu społecznościowym facebook na profilu strony mecenasi, publikowanie treści artykułów o tematyce prawnej (MAKSYMALNA PROMOCJA, ARTYKUŁ SPONSOROWANY).

Administrator - administrator portalu mecenasi.pl, podmiot zarządzający danymi.

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z portalu za pośrednictwem sieci Internet, przeglądająca dane zamieszczone w portalu.

Okres rozliczeniowy - w przypadku usług odpłatnych, okres 12 miesięcy, liczony od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie właściciela portalu, zaakceptowania i umieszczenia danych przez administratora na portalu mecenasi.pl;

Profil - dane użytkownika wprowadzone do bazy danych portalu w formie konta zakładanego przez użytkownika w drodze rejestracji;

Program Liderzy Prawa - program na portalu https://liderzyprawa.pl dzięki któremu konkretny prawnik lub firma prawnicza poddany zostaje ocenie pod kątem jakości świadczonych usług prawnych i ich standardów;

Artykuł sponsorowany - treści o tematyce prawnej publikowane odpłatnie przez Podmiot gospodarczy w odpowiednim dziale portalu, przy czym publikujący ma prawo pod treścią artykułu zamieścić także swoje dane kontaktowe wraz z linkiem i własnym logo firmowym;

Cookies - pliki tekstowe zawierające dane informatyczne pozwalające na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył, stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

§3
Postanowienia ogólne

1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej, użytkownicy Portalu pozostają anonimowi. Informacje zawarte w logach systemowych, mogą być wykorzystywane przez właściciela portalu wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwera oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych niezbędnych dla funkcjonowania portalu.

2. Użytkownicy portalu, spełniający warunki określone niniejszym regulaminem, określeni mianem Podmiotów gospodarczych, korzystając z opcji "Dodaj wpis", mogą dokonać rejestracji na portalu i zamieszczenia na nim danych o prowadzonej działalności, co zapewni im dostęp do wprowadzonych przez siebie danych i informacji oraz możliwość dokonywania modyfikacji. Rejestracja, o której mowa w zdaniu poprzednim, wymaga wypełnienia formularza. Podmiot gospodarczy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości portalu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji.

4. Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo korzystania, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie z treści udostępnionych w ramach portalu, bez prawa do jakiejkolwiek ingerencji, modyfikacji lub zmiany tych treści.

5. Akceptując niniejszy regulamin, użytkownik portalu zobowiązuje się do jego przestrzegania.

6. Właściciel portalu jako usługodawca świadczy następujące usługi:

1) udostępnianie informacji w sieci Internet wyłącznie w formie elektronicznej i umożliwianie użytkownikom wyszukiwania i przeglądania informacji o: przedsiębiorcach i prowadzonej przez nich działalności, danych kontaktowych, informacji o instytucjach, linków do innych portali i treści publikowanych na portalu;
2) publikowanie w sieci Internet informacji o podmiocie gospodarczym i o jego działalności oraz świadczonych usługach.

§4
Warunki techniczne świadczenia usług

1. Do prawidłowego korzystania z portalu przez użytkowników, Podmioty gospodarcze i instytucje wymagane jest posiadanie sprawnego sprzętu elektronicznego tj. komputer typu PC, notebook, tablet lub inne urządzenie przenośne wraz z dostępem do sieci Internet oraz dostępem do elektronicznej skrzynki pocztowej.

2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach portalu:
- za pośrednictwem strony WWW: a) podłączenie do Internetu, b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka, zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x., Chrome, c) rozdzielczość ekranu minimum 1024x768, d) Komputer Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies", aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in,
- za pośrednictwem aplikacji mobilnej: a) podłączenie do Internetu, b) system Google Android w wersji co najmniej 2.3.3.
- program pocztowy zgodny z protokołem POP3/SMTP obsługujący połączenia SSL/TLS oraz autoryzację połączenia SMTP (np. Eudora, Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, Mozilla Tunderbird, Netscape Messenger, Opera, The Bat!)

3. Wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy portalem a Podmiotem gospodarczym, instytucją oraz użytkownikiem następują w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail portalu tj. redakcja@mecenasi.pl oraz podany przez użytkownika lub przez podmiot gospodarczy i instytucję.

§5
Dane konta i logowanie się w portalu

1. Portal umożliwia stworzenie zainteresowanym Podmiotom gospodarczym konta, umożliwiającego samodzielną edycję danych i dostęp do pełnych zasobów portalu, po wypełnieniu formularza za pomocą wybranej odpowiednio opcji "Dodaj wpis", zarejestrowaniu się i wprowadzeniu niezbędnych danych. W/w. opcje dostępne są w górnym menu strony głównej.

2. Zalogowanie się jest możliwe wyłącznie dla zarejestrowanych Podmiotów gospodarczych zgodnie z opisem zawartym w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu. Korzystanie z bazy danych i większości informacji zawartych na stronie nie wymaga logowania się i jest dostępne dla każdego użytkownika.

§6
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług odpłatnych drogą elektroniczną

1. Świadczenie usługi odpłatnej rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu na wskazanym rachunku bankowym, ceny usługi, zależnie od wybranej przez podmiot gospodarczy opcji.

2. Sposób dokonania wpłaty i termin zapłaty zależą wyłącznie od woli i decyzji Podmiotu gospodarczego.

3. O rozpoczęciu świadczenia usługi Podmiot gospodarczy jest informowany w osobnej wiadomości e-mail, która stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.

4. Umowa kończy się z chwilą złożenia i przesłania do właściciela portalu przez Podmiot gospodarczy oświadczenia o rozwiązaniu umowy.

5. Cena usługi jest wyrażona w złotych polskich, jako kwota brutto (z podatkiem VAT 23%). Ceny usług są ustalone w konkretnych kwotach prezentowanych w zakładce Reklama. Właściciel portalu nie stosuje żadnych algorytmów dostosowujących ceny usług.

6. Ceny usług wskazane są w zakładce „Reklama” znajdującej się w stopce strony. Za zamówioną usługę Podmiot gospodarczy może zapłacić, z wykorzystaniem przelewu bankowego na wskazany przez portal rachunek bankowy, przekazem pocztowym lub za pomocą udostępnionego systemu płatności internetowych.

7. Umieszczenie informacji w bazie danych jest możliwe poprzez następujące opcje:

a) umieszczenie za pomocą dostępnego na górze strony przycisku "Dodaj wpis" informacji o działalności Podmiotu gospodarczego, czyli kompletnych danych tj.: nazwa firmy, branża, siedziba, godziny otwarcia, dwa numery telefonu, adres e-mail, logo firmowe, listy specjalizacji, opisu działalności, wskazówek dojazdu określonych na mapie, informacji o filiach bądź oddziałach, tagach opisujących, zdjęć, dodatkowych linkach do stron internetowych, informacji o atutach lokalizacji, opcjach zabezpieczeń, opcjach dojazdu, udogodnieniach w pobliżu i opcjach płatności jest BEZPŁATNE;

b) zamieszczenie we własnym wpisie adresu swojej strony internetowej i dodatkowych linków do własnych stron internetowych, publikowanie artykułów sponsorowanych o tematyce prawnej, ewentualnie zamieszczenie dodatkowej prezentacji (bannera) w dziale „Polecani profesjonaliści” na stronie głównej portalu - są usługami PŁATNYMI zgodnie z cenami usług podanymi w dziale "Reklama" w stopce strony i zgodnie z wybraną przez Podmiot gospodarczy opcją usługi.

c) publikowanie przez właściciela portalu w bazie danych i wyszukiwarce portalu danych informacyjnych Podmiotów gospodarczych, instytucji, urzędów, organizacji lub organów publicznych wedle własnego uznania nieodpłatnie.

d) zamieszczanie bannerów w dziale "Partnerzy portalu" wraz z linkiem do strony internetowej: Podmiotów gospodarczych, instytucji, urzędów, organizacji, innych serwisów internetowych i organizacji współpracujących, pomagających współtworzyć portal. Banner, o którym mowa powyżej może być wedle uznania właściciela portalu zamieszczony bezpłatnie. Współpraca może polegać na wzajemnej promocji, wymianie usług, wymianie barterowej, podsuwaniu ciekawych pomysłów i rozwiązań, przesyłaniu materiałów do zamieszczenia na portalu. Zainteresowani współpracą i umieszczeniem dodatkowej oferty usług, patronatem medialnym, wzajemną bezpłatną promocją, wymianą usług lub wymianą linków mogą kontaktować się pod adresem redakcja@mecenasi.pl.

e) Osoby fizyczne i prawne nie spełniające określonych w niniejszym regulaminie wymogów zdefiniowanych jako Podmiot gospodarczy nie zostaną dodane do bazy i wyszukiwarki;
 

8. Zamieszczenie danych przez Podmiot gospodarczy wymaga wprowadzenia danych za pomocą formularza dostępnego po wybraniu opcji „Dodaj wpis”, zarejestrowaniu się i dodaniu danych po zalogowaniu się.

9. Podmiot gospodarczy w przypadku wybrania odpłatnej usługi zamieszczenia informacji lub prezentacji zobowiązany jest do zapłaty ceny wraz z należnym podatkiem VAT (stawka 23%). Rozliczenia transakcji za pomocą systemu płatności internetowych przeprowadzane są za pośrednictwem firmy PayPro SA (Przelewy24) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887. W przypadku gdy Użytkownik chce skorzystać z systemu płatności internetowych zobowiązany jest uiścić opłatę poprzez jedną ze wskazanych przez Dotpay S.A. opcji płatności. Portal nie pobiera w związku z taką transakcją żadnych dodatkowych opłat niż pierwotnie ustalona cena usługi.

10. Opłata za usługi w kolejnych okresach rozliczeniowych jest uiszczana przelewem z góry lub na podstawie faktury VAT wystawionej przez właściciela portalu, z terminem płatności 14 dni od daty jej wystawienia. Nieopłacenie faktury za kolejny okres rozliczeniowy jest równoznaczne z niewyrażeniem woli i rezygnacją z dalszego korzystania z usługi.

11. Podmiot gospodarczy poprzez osobę reprezentującą, dokonującą rejestracji podmiotu w portalu i zamieszczającą wpis, akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę i w przypadku odpłatnych usług upoważnia właściciela portalu do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

12. Akceptując niniejszy regulamin osoba dokonująca zamieszczenia informacji w portalu oświadcza, że jest upoważniona do umieszczenia informacji oraz innych danych bądź reprezentowania podmiotu gospodarczego i oświadczenia przez nią złożone są jednocześnie oświadczeniem złożonym przez podmiot gospodarczy.

13. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia danych w każdym czasie, usunięcia informacji o działalności lub wpisu bezpłatnego zamieszczonych z uchybieniem postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności zamieszczonych przez podmiot nieupoważniony lub właściciela podmiotu, którego zamieszczona informacja o działalności nie satysfakcjonuje.

14. Dane usunięte przez Podmiot gospodarczy lub osobę go reprezentującą nie mogą być ponownie przywrócone.

15. Do czasu weryfikacji i zatwierdzenia danych przez administratora portalu żadne wprowadzone informacje nie będą wyświetlane. Każdorazowa późniejsza zmiana danych podlega weryfikacji przez administratora portalu i może się wiązać z chwilową przerwą w publikowaniu zamieszczonych informacji.

16. W razie zmiany danych adresowych, bądź innych danych związanych z wpisem, osoba reprezentująca Podmiot gospodarczy dokonująca zamieszczenia informacji w portalu jest zobowiązana do ich niezwłocznej samodzielnej aktualizacji poprzez zmianę danych możliwą po zalogowaniu się. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się przez Podmiot gospodarczy z powyższego obowiązku i nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie użytkowników w błąd poprzez podanie nieaktualnych danych kontaktowych i adresowych.

17. Zamieszczane informacje powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym.

18 Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia informacji lub wpisu bezpłatnego niespełniających wymogów zawartych w zdaniu poprzedzającym. Nie będą zamieszczane treści w szczególności: zawierające treści niecenzuralne, uznane powszechnie za obraźliwe, niezwiązane z rynkiem usług prawnych lub wymiarem sprawiedliwości.

19. Osoba reprezentująca Podmiot gospodarczy dokonująca zamieszczenia informacji w portalu, akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na prezentację jej danych, informacji o działalności, znaków graficznych lub słowno-graficznych oraz wszelkich wprowadzonych przez nią bądź administratora treści na łamach portalu mecenasi.pl.

20. Osoba reprezentująca Podmiot gospodarczy, dokonująca zamieszczenia informacji w portalu wyraża zgodę na umieszczanie przez właściciela portalu w dowolnym miejscu portalu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących usług i produktów a ponadto usług podmiotów współpracujących z właścicielem portalu.

21. Akceptując regulamin osoba reprezentująca Podmiot gospodarczy, dokonująca zamieszczenia informacji w portalu, wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych w celach marketingowych i reklamowych przez właściciela portalu, w tym na ich publiczne udostępnianie, wykorzystanie znaku słowno-graficznego do zamieszczonych na portalu informacji oraz oświadcza, że została ona poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

22. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu, jak kod źródłowy strony, elementy graficzne, arkusze, formularze, skrypty, animacje, z wyłączeniem znaków graficznych i zdjęć zamieszczanych przez podmiot gospodarczy, do których prawa przysługują Podmiotowi gospodarczemu - są zastrzeżone na rzecz właściciela portalu lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z właścicielem portalu, są udostępniane na stronach mecenasi.pl. Wymienione powyżej elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211), zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie, bez uprzedniej zgody właściciela portalu.

23. Właściciel portalu wyraża niniejszym zgodę na edycję przez osobę reprezentującą Podmiot gospodarczy materiałów i danych wprowadzonych do portalu, niezbędnych do prawidłowego wyświetlania informacji, z wyjątkiem danych, które zostały wprowadzone bezpośrednio przez właściciela lub administratora portalu mecenasi.pl, a o których modyfikację bądź usunięcie może się zwrócić do administratora portalu sam zainteresowany.

24. Osoba reprezentująca Podmiot gospodarczy lub Instytucję, dokonująca zamieszczenia informacji w portalu, rejestrując się w portalu, ponosi wszelką odpowiedzialność za treść informacji zamieszczonych w bazie, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym regulaminem.

25. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej i wykonywanych usług zamieszczane w portalu powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd odwiedzających, bądź osób w inny sposób korzystających z informacji zawartych w portalu. Użytkownik zobowiązuje się, że w ramach korzystania z Usług Portalu, usług lub produktów stron trzecich - nie będzie sprowadzał, przechowywał i udostępniał, a także przesyłał informacji oraz danych, jak również zamieszczał do nich odniesień, które mogą naruszać przepisy prawa, dobra lub prawa osób trzecich, a także treści nielegalnych lub o charakterze terrorystycznym, w tym w szczególności treści, które mogą być szkodliwe dla małoletnich, treści oraz odniesienia do treści o charakterze przemocy seksualnej, tortur, treści promujących nienawiść, w tym nienawiść rasową, etniczną, narodową oraz treści powszechnie uznanych za szkodliwe ze względu na zasady współżycia społecznego, treści zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka, treści naruszających prywatność, treści naruszających bezpieczeństwo publiczne, treści ingerujących w postępowania prowadzone przez uprawnione organy władzy publicznej, treści promujących nielegalne produkty lub naruszających zakaz handlu produktami, treści wskazujących metody spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania Usług lub funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych, systemów teleinformatycznych osób trzecich.

26. W sytuacji pozyskania przez właściciela portalu lub administratora portalu informacji o naruszeniu postanowień niniejszego regulaminu przez osobę reprezentującą Podmiot gospodarczy, właściciel portalu upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia wszelkich informacji o działalności, usunięcia wpisu bezpłatnego, a Podmiotowi gospodarczemu nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, ani zwrot poniesionych wydatków.

27. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę właściciela portalu, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię właściciela portalu.

28. Zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nieprzeznaczonymi oraz zamieszczania plików graficznych niemających bezpośredniego związku z Podmiotem gospodarczym, pod rygorem usunięcia tych informacji z portalu bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym.

29. Zabrania się zamieszczania przez Podmiot gospodarczy adresów stron www i odnośników prowadzących do stron internetowych niebędących własnością bądź w posiadaniu Podmiotu gospodarczego oraz niezwiązanych z dodawanym do wyszukiwarki danymi. W razie wystąpienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, właściciel portalu zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia tych wpisów bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym.

30. Właściciel portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść wystawianych referencji oraz opinii zamieszczanych na innych portalach internetowych i serwisach, jak również nie ponosi odpowiedzialności względem Podmiotu gospodarczego za sytuacje związane z naruszeniem jego praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie informacji w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod opublikowane dane przez nieuprawnione podmioty bądź osoby fizyczne.

31. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za oferowane przez Podmiot gospodarczy: cenę usługi, wartość i jakość usług, bezpieczeństwo ewentualnych zleceń, nienależyte wykonanie oferowanych usług, odmowę wykonania usług, nieaktualne bądź nieprawdziwe dane prezentowane przez Podmiot gospodarczy, odmowę zapłaty za usługi - w konsekwencji skorzystania z ofert i informacji zamieszczonych na portalu mecenasi.pl.

32. Właściciel portalu nie jest pośrednikiem usług, ani nie bierze udziału w ewentualnych transakcjach pomiędzy Podmiotem gospodarczym a zainteresowanymi jego usługami osobami.

33. Właściciel portalu nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podmiotowi gospodarczemu nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów, ani odrębne odszkodowanie. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w portalu błędne dane, w szczególności numery kont bankowych, które mogą w każdej chwili ulec zmianie i każdy użytkownik zobowiązuje się zweryfikować je we własnym zakresie.

34. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

35. Świadczenie usług w postaci zamieszczenia informacji o działalności jest zamawiane na czas nieokreślony.

36. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych oraz zmian cen usług odpłatnych, udzielania rabatów oraz bezpłatnych okresów próbnych.

37. Właściciel portalu nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji, w jakiej będą umieszczane Informacje o działalności lub wpis bezpłatny w bazie danych lub też w postaci wyświetlanej listy wielu Ppodmiotów gospodarczych lub instytucji, zarówno jako efekt wewnętrznych wyników wyszukiwania, jak i efekt wyników wyszukiwania wyszukiwarek internetowych przez cały czas świadczenia usługi. Zmienność pozycji wynika w szczególności z kolejności umieszczania danych w bazie danych oraz konkurencyjności wybranych przez Podmiot gospodarczy lub instytucję słów kluczowych, opinii i referencji, rodzaju specjalizacji. Podmiot gospodarczy akceptując regulamin przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że właściciel portalu podejmuje środki mające na celu plasowanie wpisów reklamowych oraz wpisów płatnych o nazwie Wpis Pełny i Maksymalna Promocja w górnych pozycjach i wynikach wyszukiwania tj. korzystniejszych niż wpisy bezpłatne lub prezentuje dane Podmiotu gospodarczego na innych portalach należących do właściciela portalu. Właściciel portalu z tego tytułu pobiera stosowne opłaty.

38. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Podmiotu gospodarczego lub instytucji. Podmiot gospodarczy zobowiązany jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z administratorem, biurem obsługi klienta, działem reklamy, redakcją bądź właścicielem portalu.

39. Podmiotowi gospodarczemu, instytucji lub użytkownikowi korzystającemu z portalu mecenasi.pl zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu mecenasi.pl.

40. Podmiot gospodarczy oraz użytkownik portalu oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości.

41. Akceptując regulamin Podmiot gospodarczy wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług oferowanych przez właściciela portalu, bądź innych przesyłanych za jego pośrednictwem.

42. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków regulaminu Podmiot gospodarczy zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego profilu lub zawiadomienia właściciela portalu o cofnięciu zgody.

43. Podmiot gospodarczy nie może posiadać więcej niż jednego profilu oraz korzystać z profili innych Podmiotów gospodarczych.

44. Podmiot gospodarczy zobowiązuje się nie udostępniać swojego profilu osobom trzecim, w tym loginu i hasła.

45. Na podany adres poczty elektronicznej podmiot gospodarczy otrzymuje wiadomość, w treści której znajduje się link. Uruchomienie linka powoduje aktywację profilu i umożliwia logowanie.

§7
Wypowiedzenie usług, rozwiązanie umowy

1. Podmiotowi gospodarczemu w przypadku jeśli korzysta z wpisu bezpłatnego, przysługuje prawo zgłoszenia rezygnacji z dalszego prezentowania danych w każdym czasie. W tym wypadku osoba reprezentująca Podmiot gospodarczy jest zobowiązany do posługiwania się adresem e-mail, z którego dokonano rejestracji. Administrator usunie dane i profil niezwłocznie, nie później niż do 30 dni od dnia zgłoszenia.

2. Podmiotowi gospodarczemu w przypadku jeśli korzysta z odpłatnych usług, przysługuje możliwość wypowiedzenia usługi w każdym czasie, ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało złożone, nie później jednak niż 7 dni przed końcem tego miesiąca. Wypowiedzenie będzie skutkowało przywróceniem bezpłatnego wpisu w miejsce dotychczasowej prezentacji, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy i okresu rozliczeniowego lub usunięciem danych z portalu mecenasi.pl, jeśli Podmiot gospodarczy wyrazi taką wolę.

3. W przypadku rezygnacji, o której mowa w §7 ust. 2 niniejszego regulaminu, Podmiotowi gospodarczemu lub Instytucji nie przysługuje zwrot poniesionych opłat, ani odrębne odszkodowanie.

4. Wypowiedzenie bądź rezygnacja, o których mowa w §7 ust. 1 i 2 regulaminu, może być dokonane za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres redakcja@mecenasi.pl.

§8
Reklamacje usług

1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres redakcja@mecenasi.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez właściciela portalu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Podmiot gospodarczy zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

§9
Zasady korzystania z portalu przez użytkowników

1. Niniejszy regulamin określa jednocześnie zasady korzystania z portalu mecenasi.pl przez użytkowników.

2. Korzystanie przez użytkowników z portalu mecenasi.pl, z wyjątkiem zamieszczania reklam, jest bezpłatne.

3. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać postanowień w nim zawartych. Przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie stosuje się gdyż portal nie zawiera żadnych umów z konsumentami. Niniejszy portal nie jest czasopismem, ani prasą w rozumieniu art. 7 ust. 2 prawa prasowego.

4. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za oferowane przez Podmiot gospodarczy lub instytucję: cenę usług, wartość usług, jakość usług, bezpieczeństwo ewentualnych zleceń, nienależyte wykonanie oferowanych usług, odmowę wykonania usług, odmowę zapłaty za usługi - w konsekwencji skorzystania z ofert i informacji zamieszczonych na portalu mecenasi.pl.

5. Właściciel portalu, ani portal nie jest pośrednikiem w świadceniu usług prawnych, ani nie bierze udziału w ewentualnych transakcjach pomiędzy użytkownikiem a Podmiotem gospodarczym lub instytucją.

6. W sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 4 regulaminu użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie. Z uwagi na możliwość występowania błędów spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą właściciela portalu, nie ponosi on odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w portalu mecenasi.pl informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach mecenasi.pl ponosi użytkownik.

7. Użytkownik korzystając z portalu oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości.

8. Portal stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera Użytkownika Portalu. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych Użytkownikach Portalu - stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych Użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu Użytkowników Portalu, optymalizowaniu emisji reklam na Portalu i usprawniania funkcjonowania Portalu, zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Pliki cookies mogą ponadto stosować współpracujący z Portalem reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce, może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Portalu. Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w każdej chwili, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie obsługi Cookies.

§10
Ochrona danych osobowych (RODO)

1. Podczas rejestracji w portalu mecenasi.pl osoba reprezentująca Podmiot gospodarczy podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, identyfikator użytkownika w portalu, adres poczty elektronicznej, adres internetowy urządzenia, z którego korzystasz, identyfikator przeglądarki internetowej;

2. Każdy użytkownik sieci Internet może przeglądać bazę danych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w naszym portalu nie podając żadnych własnych danych osobowych.

3. Podmiot gospodarczy może zastrzec podanie niektórych danych wyłącznie do wiadomości innych Użytkowników, którzy zawarli z nim umowę poprzez portal mecenasi.pl;

4. Poprzez rejestrację w portalu mecenasi.pl osoba reprezentująca Podmiot gospodarczy wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych portalu mecenasi.pl, którego właścicielem jest Kancelaria Adwokacka Nasz Prawnik Sebastian Kamiński z siedzibą w Toruniu przy ul. Panny Marii 3/5, działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Torunia, NIP 956-131-14-46, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz regulaminem korzystania z portalu mecenasi.pl i Polityką Prywatności. Równocześnie osoba reprezentująca Podmiot gospodarczy wyraża zgodę na otrzymywanie od mecenasi.pl informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej oraz drogą telefoniczną na podany numer telefonu.

5. Osoba reprezentująca Podmiot gospodarczy wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu informacji od portalu mecenasi.pl o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem portalu.

6. Poprzez rejestrację w portalu mecenasi.pl osoba reprezentująca Podmiot gospodarczy wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez portal mecenasi.pl w zakresie niezbędnym do organizacji portalu, w sposób określony niniejszym regulaminem,
b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez portal mecenasi.pl w celach marketingowych i statystycznych,
c) przekazywanie zgromadzonych danych osobowych do państwa trzeciego, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez portal,
d) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w serwisie,
e) rozpowszechnianie danych osobowych zgromadzonych na koncie w sieci Internet, w sposób określony w odpowiedniej części serwisu.

7. Portal może zbierać informacje, które są dostępne w logach systemowych serwerów np.: adres IP, rodzaj systemu operacyjnego użytkowników, wersja przeglądarki internetowej. Dane te mogą być gromadzone i przetwarzane, by jak najlepiej dopracować portal mecenasi.pl do potrzeb użytkowników i aby korzystanie z niego było jak najbardziej uproszczone i wygodne.

8. Osoba reprezentująca Podmiot gospodarczy ma obowiązek chronić dostęp do swojego hasła i nie powinien w żadnym wypadku udostępniać swojego hasła osobom trzecim. Za wszelkie działania lub działania osób trzecich na rzecz konta odpowiada osoba reprezentująca Podmiot gospodarczy. W przypadku podejrzenia o kradzież hasła należy niezwłocznie je zmienić korzystając z Panelu użytkownika.

9. Portal mecenasi.pl udostępnia Podmiotom gospodarczym wgląd i zmianę danych osobowych poprzez Panel użytkownika. Podmiot gospodarczy winien dbać by jego dane adresowe i kontaktowe były zawsze aktualne. Usunięcie danych Podmiotu gospodarczego z bazy odbywa sie na jego żądanie (zgłoszenie e-mail).

10. Wszelkie dane przechowywane i przetwarzane są z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa. Dane te są chronione przed ingerencją, utratą lub kradzieżą procedurami spełniającymi wymagania prawa polskiego, a dostęp do nich ma tylko niewielka liczba uprawnionych osób. Portal mecenasi.pl stosuje kilka różnych poziomów zabezpieczeń, aby jak najlepiej dbać o bezpieczeństwo zgromadzonych danych.

11. Osoba reprezentująca Podmiot gospodarczy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, które przysługuje wyłącznie w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

12. Osoba reprezentująca Podmiot gospodarczy ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Pozyskane dane mogą być przetwarzane dopóki zgoda nie zostanie wycofana, ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

13. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez portal mecenasi.pl, Podmiot gospodarczy jak i użytkownik może skontaktować się z administratorem danych, pisząc na adres email admin@mecenasi.pl. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych stosowane przez portal mecenasi.pl określa Polityka Prywatności.

14. Administratorem danych osobowych jest właściciel portalu. Kontakt z IODO: tel. +48 605 368 905, admin@mecenasi.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu bezpośredniego kontaktu z klientem oraz wykonania umowy o świadczenie usług. Administrator nie udostępnia danych, ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 25 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest obowiązkowe w celu zrealizowania usługi. W innych przypadkach jest to dobrowolne, jednak niezbędne do kontaktu. Dane są powierzane w niezbędnym zakresie jedynie podmiotowi zajmującemu się kadrami oraz księgowością, informatykowi, innym podmiotom w celu prawidłowego zrealizowania usługi oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Data obowiązywania: od 1 lutego 2024 r.

 

Copyright © 2009-2024 Mecenasi.pl - Znajdź prawnika i umów wizytę

Katalogi SEO: Katalogi SEO

Realizacja: Edios.pl